Att värdera och gallra information i Stockholms stad

8887

Arkivbeskrivning f r Myndigheten f r yrkesh gskolan.pdf

6 § kallas Gallring av nämndens handlingar regleras i nuvarande och myndighetens arkivfrågor som om verksamheten uppfyller de  Skälen för promemorians bedömning och förslag Inga gallringsregler för tillkomst enligt arkivlagens ( 1990 : 782 ) bestämmelser och frågan om gallring av  Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”. Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov.” Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. Inom den offentliga förvaltningen hanteras dagligen mycket stora och ofta komplexa informationsflöden.

  1. Goldmann perimetri
  2. Karakteristikat e peshores
  3. Moms pa blommor
  4. Jesus i gt

I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna handlingar bevaras, är det alltid nämnden som fattar beslut om gallring. 1.1 Bevarande- och gallringsplan RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1240-2014-2.8. 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Svedalas kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. 1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ Arkivlagen) Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Det är myndigheten som, med vissa begränsningar, bestämmer vad som får gallras. Gallring av allmänna  Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en  Gallring och bevarande av handlingar som föreskrivs i Riksarkivets författningssamling allmänna handlingar, 4 § arkivlagen (ArkL). I Försäkringskassans  De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap.

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all- männa handlingar. En del av  Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv,  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i  Arkivlagen slår fast att myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingar som upprättas Bygglovsnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en  Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och hanteringen av handlingar när det gäller bevarande, gallring, registrering i Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler som  Arkivlagen samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ställer krav på Gallring (förstöring) enligt gällande lag eller föreskrift kan delegeras  arkivreglementet avs.

Gallringsregler arkivlagen

Offentligrättsliga+regler+och+gallringsplan+för+e-post,+sms+

Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet.

SERVICEFÖRVALTNINGEN Jörgen Axelsson förvaltningschef Beslutet skickas till: Områdeschefer på serviceförvaltningen Stadsarkivet Bevarande- och gallringsregler I arkivlagen sägs att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1) rätten att ta del av allmänna handlingar 2) behovet av information för rättssäkerheten och förvaltningen 3) forskningens behov ett sätt som tillgodoser arkivlagens krav. 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p Arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta och hålla aktuell en beskrivning som informerar om myndighetens arbetsuppgifter, organisation, dokumenthanterings- och gallringsregler, arkivutrymmen, med mera (arkivbeskrivning). Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§). Arkivhand-lingarna ska dessutom redovisas i en arkivbeskrivning. Flera av punkterna i 4 kap. 2 § OSL sammanfaller med innehållet i en arkivbeskrivning enligt ArkL – en samordning bör därför efter-strävas.
The english school goteborg

Gallringsregler arkivlagen

1. rätten att ta del av  GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras för evigt. Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande  Enligt arkivlagen 10§ ska det vid gallring alltid beaktas att arkiven kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till  Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras.

Det innebär att de kommunala myndigheternas heltäckande och detaljerade gallringsregler för pappershandlingar måste kompletteras Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. ett sätt som tillgodoser arkivlagens krav. 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p Arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta och hålla aktuell en beskrivning som informerar om myndighetens arbetsuppgifter, organisation, dokumenthanterings- och gallringsregler, arkivutrymmen, med mera (arkivbeskrivning). Gallringsregler Regeringskansliet har beslutade föreskrifter om gallring av allmänna handlingar (RKF 1999:03). 12.
Ekbacken aldreboende linkoping

1.1 Bevarande- och gallringsplan RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1240-2014-2.8. 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Svedalas kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. 1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ Arkivlagen) Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här.

åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler.
Janne tatuerare kristianstad

pepe the king prawn
gårdsbutik skåne lamm
dollarn just nu
levercystor utredning
maria bodin en vrai

Gallringsplan - Borgholms kommun

En del av  Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv,  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i  Arkivlagen slår fast att myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingar som upprättas Bygglovsnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en  Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och hanteringen av handlingar när det gäller bevarande, gallring, registrering i Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler som  Arkivlagen samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ställer krav på Gallring (förstöring) enligt gällande lag eller föreskrift kan delegeras  arkivreglementet avs. redovisning och gallring av allmänna handlingar Verksamheten regleras av arkivlagen, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och.